دهرمسال پهايی منسه سنگهـ

 

دهرمسال جناب منسه سنگهـ در منطقهء شوربازار شهر کهنه کابل بنايافته است. تصويری را که می بينيد از تعمير کهنه آن در سال 1969 ميباشد که توسط محقق المانی دوکتور ف تهوالت (Dr. Volker Thewalt) تهيه گرديده است. عمارت نوساخت آن در سال 1982 به اکمال رسيد که آقای انجينر آدينه سنگين رئيس بلديهً کابل ـ همراه با ـ باباجی کابل ناتهـ در سال 1980 سنگ بنياد آن را نهاده بودند.

مهمانخانهء بزرگ به زيبايی و عصری بودن آن عمارت افزوده بود. آقای منسه سنگهـ زمانی به صفت معلم درين دهرمسال ايفای وظيفه ميکرد. به پاس خدمات ارجمند آن آموزگار گرامی؛ مردم دهرمسال را به نام او مسما کردند.

برخی موسفيدان ما به اين باور اند که مکتب هندوان در زمان امير حبيب الله خان هم در همين دهرمسال افتتاح گرديده بود وآن دبستان مدت درازی کودکان هندوان و سکهـ های شهر کابل را در دامنش می پرورانيد.

 

محقق المانی، دوکتور تیولت، در سال 1969 در دهرمسال  با عده ای از خدمتگاران آن دیده می شود.

 

 

دروازهً کابل