دهرمسال گورو هری رای صاحب

 

 

 دهرمسال گورو هری صاحب در منطقهء شوربازار شهر کهنهء کابل در قسمتی کنار جاده يی که ساحهء تاريخی بالاحصار کابل را با ساحه يی چنداول متصل ميکرد بازسازی شده بود.

اين دهرمسال به ياد شخصيت بزرگ آقای (پهايی گوندا جی) اعمار گرديده است. تعمير جديد آن در سه طبقه با تهکوی خيلی بزرگ احداث شده. از لحاظ مهندسی و تجهيزات شباهت زياد با تعمير دهرمسال کارته پروان داشت. اين دهرمسال در کار امحای بيسوادی و ترويج زبان پنجابی ميان مردم هندو و سکهـ شهر کابل به منظور خوانش کتاب مذهـبی گورو گرنتهـ صاحب نقش ارجمند داشته است. آنچه برازنده گی ويژه يی به بنای اين دهرمسال  می افزود همانا موجوديت کلينيک خدمات اوليه طبی بود که در ۲۴ ساعت آماده خدمت برای نيازمندان بود.

 

 

 

شادروان آقای جی سنگهـ که در دورهً دوازدهم پارلمان نماينده منتخب اهالی ناحيهء مسکونی هشتم و هندوان و سکهـ های کابل بود؛ فعاليت های اجتماعی خود را از فيض دامن روحانی بنای گورو هری صاحب آغاز کرد. به همين منوال جناب گجيندر سنگهـ که در سال هاي زمامداری دوکتور نجيب الله، عضو انتخابی پارلمان بود، مدت طولانی امور سکرتريت اين دهرمسال را به عهده  داشت.

اين نيايشگاه مقدس از پتياره شوم جنگ آسيب های فراوان ديده است و اکنون مخروبه ای بيش نيست!

 

دروازهً کابل