دهرمسال کارته پروان  ( گورو دواره سنگهـ سبه)

 

تا سال های دههء 1960 هندوان و سکهـ ها که به پيمانهء زياد در شهر کهنهء کابل در گذرهای (هندوگذر) (شوربازار) و (بارانه) می زيستند به نواحيکه جديدأ ايجاد شده بودند چون کارته پروان شهرنو قلعه فتح الله خان تايمنی منطقه وزير محمد اکبر خان و ديگر محلات تغيير مکان دادند.

برخی اعظم برادران سکهـ ما به منطقهء کارته پروان رو آوردند. طبعأ آرزو می بردند که در نزديکی محل زيست شان نيايشگاهی هم داشته باشند. بنابر دشواری هايی که موجود بود صرف اجازه احداث محل سوگواری آنهم با صدها واسطه و وسيله رشوت و تحايف ـ از سوی ادارهً ذيربط برای هندوان و سکهـ ها داده شد. به اين منظور تعمير سه طبقه يی اعمار گرديد که از آن همه وسايل و تجهيزات عصری برخوردار بود. افزون بر انجام عبادت سحرگاهان و شام گاهان مراسم عروسی هايی خانواده ها و در صورت لزوم مراسم سوگواری هم برگذار ميگرديد.

 

در کار عمران اين دهرمسال آقای نرمل سنگهـ خالصه و آقای گربخچ سنگهـ گورور زحمات فراوان را متقبل شده اند.

دهرمسال کارته پروان در شب و روز های جنگ دو دهه اخير کشور بهترين پناه گاه هندوان و سکهـ های افغان اعم از پير و جوان کودک و کهنسال و خانواده ها و تک زيست ها ـ بوده است.

 

 

 

دهرمسال کارته پروان نمای بیرونی

 

 

 

 

دروازهً کابل