دوکتور پروين پژواک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل
 

 

 

خدا یکی است اما به هزار نامش می خوانند!

 

پروین پژواک

  

"والاوکندا"!  ای قادر متعال! نیازمندی رو به سوی تو دارد و آن نیازمند منم.

سرخ پوست امریکایی

 

دشواری های جهان همه از آسانی ها پدید آید.

بزرگی های جهان همه از خردی ها خیزد.

سفرهزار فرسنگی از نقطه زیر پا آغاز شود.

برای خردترین مردمان نیز "راه" چندان دراز نیست.

تاتویی

 

خود را جزیره ای ساز.

چراغ راه خود باشید.  پناهگاه خود باشید.

هرگز پناه دیگر مجویید.

حقیقت را همچون چراغی سخت نگهدارید و در پناه حقیقت خانه استوار سازید.

بودایی

 

همواره بکوش که دل به فرمان یزدان سپاری،

تا سعادت بسیار یابی.

کنفوسیوس

 

ما به ایزد یکتا ایمان داریم و جز او هیچکس را نمی ستاییم.

رستگاری از آن این مرد باد که هیمه در دست از دل و جان نیایش ترا کند.

اکنون در این خانه شعله ور باش.

بی هیچ سستی جاودانه بتاب.

در این خانه سراپا فروغ باش.

زردشتی

 

ای بی همتای تابناک! تو بر کردار ما آگاهی

ثنای تو می گوییم:

زن تویی، مرد تویی، جوان تویی، دختر بالیده تویی

زنبور نیلی رنگ تویی، طوطی سبز سرخ چشم تویی

ابر تندرزا تویی، بهار و تابستان، پاییز و زمستان تویی، دریا تویی

ما را پدر تویی، مادر تویی، یار دلدار تویی.

هندو

 

پروردگار تو یکتاست

اوست که هر چه بر زمین است، بهر تو آفریده

هر چیز را که است او نگهدار است، افتادن هر برگی را آگاه است.

از هر دانه ای که در دل خاک است، با خبر است.

صبحگاه و شامگاه

با خوف و خضوع ذکر خدای خود گوی

شب هنگام در ثنای او آواز بردار

و به گاه غروب ستاره گان ستایش او کن.

مسلمان

 

این روز را خدا آفریده

از آن خرسندیم و در آن شادی می کنیم

ما را خداوند اوست

چمنزار اورا گوسپندانیم و دست او را گله رامیم

پروردگارا!  آیینت را بر من آشکار گردان

راه خود را به من بیاموز

در پرتو حقیقت خویش مرا رهنمون باش و آگاهم ساز.

عبرانی

 

و محبت آنست که پیرو فرمان او باشیم

پس همچون فرزندان روشنایی گام بردارید

چه شما همه فرزندان روشنی و زاده گان روزید!

عیسوی

 

اگر گفتار یا کردار کسی از اندیشه پاک برآید

شادکامی همچون سایه ای در پی او رود

و هرگز ترکش نگوید.

بودایی

 

 شادمان کسی است که دیگران را شاد کند.

زردشتی

 

خوشا پاک دلان که خدای را خواهند دید

خوشا صلح آوران که فرزندان خدا نام خواهند یافت

ای آنانیکه از عنایت پروردگار بهره ورید،

بیایید و ملکی را که از آغاز جهان بهر شما ساز شده،

صاحب شویید.

عیسوی

 

شادمانه در دل زیبایی گام می زنم

گام می زنم و زیبایی را در پیشرو دارم

گام می زنم و زیبایی را در پشت سر دارم

گام می زنم و زیبایی را در زیر پا دارم

گام می زنم و زیبایی را بر فراز سر خویش دارم

گام می زنم و زیبایی را بر گرد خویش دارم.

سرخ پوست امریکایی

 

از گل کوزه می سازند

و چون درون کوزه تهی است

آب در آن توانیم کرد.

فروتن باش تا تمام باشی

تهی باش تا پر بمانی

آنکه اندک دارد، بهره ور بود.

تاتویی

 

او را به چشم نمی بینیم

اما در دل می شناسیمش

اوست که ما را دامان پر می بخشد.

جنگل نشین افریقایی

 

سپاس مر خدای را، خدای هر دو عالم را.

خدای مشرق اوست

و خدای مغرب نیز.

پروردگار زمین و آسمان هاست

و هر چه بین آنهاست

و خداوند سپیده دم هاست.

مسلمان

 

با همه آفریده گان مهربان باش

و با هیچکس سخن به درشتی مگوی.

بودایی

 

چرنده گان زمین

پرنده گان هوا

همه چون تو بنده گان خدا.

مسلمان

 

همه آدمیان برادر و خواهرند

و هر چه است با من همدم است.

کنفوسیوس

 

در دل از برادر خود بیزار مباش

بلکه همسایه را نیز چون خویشتن دوست بدار.

عبرانی

 

مومن نباشی، تا آنچه بهر خویشتن خواهی

از بهر برادر خویش نیز نخواهی.

مسلمان

 

هیچکس مرا دشمن نیست

هیچکس مرا بیگانه نیست

همگان برادران منند.

عیسوی

 

با هم گام بردارید

با هم سخن بگویید

با هم ضمیر همدیگر را بشناسید.

هندو

 

به شادی برخیزید

با هم نغمه سر کنید.

عبرانی

 

زیرا این پیامی است که از آغاز شنیدید:

باید یکدیگر را دوست بداریم!

عیسوی

 

دستها را فرا دارید

جهان سراسر به پیش می رود

همه نیایش کنیم!  همه نیایش کنیم!

سرخ پوست امریکایی

 

و بگذارید تا آرامش خداوندی فرمانروای دلهای شما باشد

زیرا در او زنده ایم

و هستی و جنبش ما در وجود اوست.

عیسوی

 

راه اینست، بدان درآیید

این راه پروردگار تو است.

مسلمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروازهً کابل