کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باقی سمندر

 

مارش اشک ریزان

بخاطر

آزادی  سیماکپور

 

 امروز  شانزدهم ماه نوامبر بساعت نه وسی دقیقه صبح  بیشتر از یک هزار هموطن  هندو و سکهـ ما ، در برابر ایستگاه مرکزی قطار و یا ریل  در شهر هامبورگ  اجتماع نموده بودند و شعار هایی را بر دوش داشتند که «آزادی سیما  کپور»  «اجازه اقامت برای پناهنده ها»  «جلوگیری از اخراج  از اجباری» در آنها خوانده میشد.

سخنرانهای تظاهرات وقتی آغاز به سخن گفتن نمودند و از زندانی بودن سیما کپور سخن میگفتند، یاد آور شدند که مادر سیما کپور که از شهر دیگر به خاطر  شرکت در جریان محکمه دخترش و بخاطر احتجاج در برابر پولیس و دفتر خارجی ها آمده بود، به اثر حمله و شوک از پا افتاده و هم اکنون در بیمارستان یا شفاخانه و آنهم در بخش عاجل بسر میبرند.

همه مظاهره چی ها که بیشتر از هزار نفر مرد و زن،  پیر و برنا و کودکان بودند، چیغ میزدند،  گریه میکردند و فریاد می کشیدند وو مظاهره و مارش شان به مارش  اشک ریزان بخاطر سیما کپور تبدیل شده بود.

در جریان تظاهرا ت پیوسته آزادی سیما کپور، حق بودن و زندگی برای سیما کپور، بازگشتاندن مجدد شوهر سیما کپور یعنی آقای راج کپور از افغانستان با گریه و فغان شعار داده میشد .

مظاهره کننده گان از ناگل شهردار هامبورگ با گریه میخواستند که :

آقای ناگل بحال این خانم رحم کنید!

سیما کپور را از زندان آزاد کنید تا مانند همه انسانها از آزادی و حقوق انسانی برخوردار گردد.

از ملل متحد وهمه اتحادیه ها و انجمن ها و سازمان دفاع از حقوق بشر می خواستند  که از سیما کپور حمایت نمایند تا هرچه زودتر آزاد گردد.

سخنگوی مظاهره کنند ه گان گفت که :

ما هندوهایی استیم که در افغانستان با ظلم وستم مواجه بوده ایم، چه از دست طالبان و چه امثال شان و درافغانستان امنیت و مصئونیت نداریم. ما خواهان داشتن حق اقامت و زنده گی در اینجا میباشیم.

مظاهره کننده ها بخاطر کشته شدن سرباز المانی که در کابل کشته شده و امروز تابوت وی به آلمان برگشتانده میشود،  یک دقیقه سکوت نمودند .

یکی از تظاهر کننده ها  در جریان تظاهرات گفت که :

سربازان اروپایی و امریکایی و متحدین شان که در افغانستان با تمام وسایل دفاعی مدرن مجهز می باشند، از مصونیت کامل برخوردار نیستند و هر روزه در هر گوشه افغانستان مورد ترور قرار می گیرند که همین امروز تابوت یک سرباز المانی از کابل به المان برگشتانده میشود، پس چگونه خانم سیما کپور و امثال شان در افغانستان از امنیت برخوردار خواهند بود، در حالیکه اینها هیچ گونه وسیله دفاعی از خود ندارند .

کی تضمین میکند که خانم سیما کپور اگر به افغانستان روان گردد و از آلمان کشیده شود،  در داخل طیاره و یا هواپیما سکته نکند؟

 کی تضمین میکند که  مادرش که دیروز صحت داشت و امروز شوک دیده و در شفاخانه بستری شده است، سکته نکند؟

کی تضمین میکند که خواهران و دوستان و هم دینانشان که با چیغ و فریاد و ناله شان  امروز در این تظاهرات  گوش فلک را کر نموده اند، اگر از المان اخراج گردند و به افغانستان روان شوند،  از مصئونیت و امنیت برخوردارگردند؟

 اینکه در افغانستان امنیت  صد در صد  وجود ندارد، اینرا همه میدانیم.  بیکاری در افغانستان سرحد ندارد. برای همه مردم به خصوص برای مرد ها و زن های هندو و سکهـ امکانات محدود است.

 

ما توجه همه مردم دنیا به خصوص توجه خانم ها و آقایون شهروندان هامبورگ را خواهانیم .

امیدواریم که هامبورک و شهر دار هامبورگ  به سر نوشت شهر دار سابقه هامبورگ گرفتار نگردد.

امید واریم که شهر دار هامبورگ سیاست انسان دوستی را تعقیب نماید.

ما در هامبورگ پناه سیاسی آورده ایم و خواهان آزادی فوری برای سیما کپور، برگشتاندن همسرش اقای راج کپور به هامبورگ و حق اقامت میباشیم

مظاهره کنندگان بساعت د ه و سی صبح در برابر دفتر اقامت خارجی ها بپایان رسید. 

 یاداشت  عاجل :

بعد ازاینکه  نوشتن این  گزارش را بپایان رسانیدم،  بساعت هشت همین شب جویای احوال خانم سیما کپور شدم.

   با تاسف اطلاع یافتم که خانم سیما کپور را پولیس به میدان هوایی فرانکفورت روان کرده است. در میدان هوایی فرانکفورت بیش از چهار صد نفر بخاطر اقامت خانم  مظاهره نموده اند. هنوز معلوم نیست که خانم کپور در المان می ماند یا خیر ؟

ا اما شش نفر دیگر را از آلمان   اخراج کرده  و در همین طیاره یا هواپیما به کابل روان میگردند.

   همین لحظه { ساعت نه وسی شب } ازهالند  بمن اطلاع دادند  که یک نفر پناهنده افغانی را اخراج     نموده اند .

 

گفتنی است که افغانهای مسلمان، هندو و سکهـ شهر های فرانکفورت، کلن و مایز هم امروز با اتحاد افغانی و برادرانه در فرودگاه شماره یک فرانکفورت اجتماع کرده و خواهان رهایی خانم کپور شدند و توجه مقامات مسوول المانی را به وضع نابسامان امنیتی کشورمان و مشکلات ویژه ای که هندوان و سکهـ های افغان  با آنها مواجه اند، مبذول داشتند. کابل ناتهـ

                                                      ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً شانزده               نومبر  2005