کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بازگشتاندن جبری مهاجرظلم است

   وبرای هندوهای افغانستان که در غربت بسر می برند،آسمان بلند و زمین سخت .

سالهاست که معضله ای اجتماعی، زیر نام مشکل پناهندگان افغانستان کم وبیش طرف توجه محافل وعناصر مختلف است .

گاهی از آن بهره جسته اند. چون مصلحت سیاسی تقاضا داشته است. پناهنده به عنوان ابزار فشار طرف مقابل میتوانسته است مورد بهره برداری باشد. گاهی زیز تیغ بیرحم تعصب وخصومت ضد خارجی نؤادپرستان افتاده است. وگاهی در معرض خرید و فروش قاچاقبران انسان ها وسرگردانی های ناشی از آن بوده است... اما آنچه همواره اورا همراهی کرده است، رنج بیوطنی است. رنجی که مشاهده مشکلات روزمره محیط غربت زخم هایش را تازه میکند .

واین رنج برای همه مهاجرین وپناهنده گان شناختنی وملموس نیست. این ربج و درد را بیشتر کسانی لمس میکنند که از نظر اقتصادی با محدودیت ها مواجه بوده اند. این مشکل را کسانی لمس میکنند که در داخل جامعه مشکلات زیادی آنها را ودار به مهاجرت کرد واکنون نیز در سر راه شان نشسته است .

از سخن بیشتر میگذریم هندوهای کشورمان را در نظر آوریم.

مگر کسی است که دم از معلومات از وطن بزند و ازانسانهای افغانستان سخن پیش آورد اما از زنده گی درد آمیز ومواجه با توهین وتحقیر آنها بی خبر باشد؟ اگر کسی میخواهد دلایل واسباب مهاجرت را دریابد لطفا در کنار همه عوامل چند دهه اخیر، آن ظلم وبیعدالتی وبیرحمی وتعصبی را که بر هندوهای کشورمان رفته است نیز دریابد. واگر کسی عقیده دارد که آرزوی برگشت نداشته اند، به سرنوشت آنانی مراجعه کند که با عشق وعلاقه دیرینه وهمیشگی به افغانستان برگشتند اما با هزار مشکل تازه و بی توجهی مقامات مسول مواجه شده اند .

مشکل بازگشت پناهنده افغانستان، مشکل نخواستن برای رفتن نیست. مشکل اساسی نتوانستن ظرفیت های داخلی است برای تامین حد اقل شرایط . دروغ وتبلیغ فریبکارانه را یکسو بگذاریم.

دروغی که با قصد بهتر نشان دادن اوضاع میخواهد کارآیی و توفیق غلط و دروغین را به خوردئ دیگران بدهد اما در واقع پناهنده را قربانی میکند. امروز ده ها هزار از مردم کشورما در کشورهای مختلف جهان ازیکسو قربانی این توهم آفرینی تبلیغاتی هستند و از سوی دیگر به منظور کاهش روحیه ضد خارجی، و نشان دادن برگه ای به بیکاران که گمان کرده اند خارجی ها کارشان را گرفته اند، مقامات مسول کشورهای میزبان نیز در زیر پای نهادن حقوق انسانها مشارکت میکنند.

بدون تردید با توجه به وضع جاری افغعانستان با توجه به مدارک و اسناد بیشماری که در زمینه مشکلات مردم و هزاران انسانی که برگشته اند، میتوان حکم کرد که تحمیل برگشت برای پناهندگان افغانستان کاریست بیرحمانه ومخالف حقوق پناهنده .

هندوهای افغانستان که هست ونیست خود را ازدست دادند و با دشواری ومشکلات خود را از شر تجاوز وتوهین و تحقیر بیشتر درغربت سرای پناهندگی رسانیدند، هیچ مرجع ومنبعی دل سوزی را نشناخته و نمی شناسند که به زخمهایش ان مرهمی نهاده باشند وبا امیدی برای تامین شرایط حد اقل زنده گی را نشان شان دهند.

شرایط ویژه زنده گی هندوها، مشکل دینی و نژادی، عدم جای دادن به ایشان از طرف سایر خانواده های هموطن، بیدفاعی در شرایط بی سرپناهی مواجه بودن عده ای که برگشته اند با مشکلات حل ناشده همه وهمه نشان میدهد که در چارچوب مخالفت با برگشتاندن جبری پناهند گان  این مشکل مضاعف و ویژه را در زنده گی هندوهای افغانستان باید در نظر داشت وبا همدردی .همنوایی انسانی صدای مخالفت بلند کرد . 

کابل ناتهـ که خود را در ابراز کلیه مسایل وطن وهموطنان مسول احساس کرده است، با توجه به آشنایی دقیق و نزدیک با اوضاع و احوال هندوهای افغانستان ازهمه هموطنان خواهش میکند تا پیام دفاع از حق اقامت هندوها را شنیده و در انعکاس آن همیاری نشان دهند . 

                                                                  اهالی کابل ناتهـ

 

                    ************************

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً شانزده         نومبر  2005