کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

هــــــنــــــــدو گذر

همدلان کابل ناتهـ

آرشيف صفحات اول

 دريچهء تماس

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

آقای باقی سمندر

یازدهم سپتامبر 2005  از هامبورگ گزارش داد که:

 

 

خبر کوتاه است اما تکاندهنده

 

 

روز چهارشنبه  نهم ماه سپتامبر پولیس هامبورگ دو نفرپناهنده ای افغانی بنام های راج کپور و سیما کپور را خواست از هامبورگ خارج نموده و به افغانستان گسیل دارند.

خانم  سیماکپور و آقای راجکپور مدتی بیشتر از سه سال در هامبورگ زندگی میکردند و میخواستند بنام پناهنده پذیرفته شوند اما پناهنده گی شان رد شد.

روز نهم نوامبر حینیکه راج کپو را از فرود گاه فرانکفورت به کابل روان میکردند، خانم اش سیما کپور شوک عصبی دیده و به شفاخانه میدان هوایی انتقال یافت.

وقتی خانم کپور به هوش آمده بود، همسرش را بکابل فرستاده بودند و خانم دوباره به هامبورگ سفر کرد. وقتی به دفتر خارجی ها رفت تا جویای احوال شوهرش شود، به اسارت پولیس هامبورگ قرار گرفت.

امروز جمعه یازدهم نوامبر، صد ها نفر از هندوها و یگان نفر مسلمان افغانستان و عدهً زیادی از شهروندان المانی هامبورگ در برابر ساختمان دادگاه به شکل اعتراض اجتماع نموده بودند، زیرا خانم سیما کپور را پولیس هامبورگ به داد گاه کشاند تا حکم نگهبانی او را در زندان بدست بیاورد.

قرار است چهار شنبه آینده معلوم گردد که آیا خانم سیما کپور را نیز به افغانستان گسیل میدارند یاخیر؟

از قراین معلوم میگردد که آری وی را اخراج میکنند. تو گوئی آب از آب تکان نخورده است و نمیخورد و افغانستان گل و گلزار است.!!

 

افغانها ی پناهنده را از همه اروپا میخواهند یکی بعد از دیگری به افغانستان گسیل دارند.

 

 

 نباید هندوان افغان همباوران دیروز خود را "در روزی بد"

 تنها گذاشت !!

 

برای خوانندهً گرامی هویدا گردد که این زوج افغانی مانند دیگر پناهنده های افغان از جبر زمان و پیشانی ترش روزگار سیاسی، کشورشان را ترک گفته تقریبأ سه سال پیش به شهر هامبورگ آمده بودند.

در هفته اخیر با حیله و نیرنگ به دفتر امور اجنبی ها خواسته شدند  و بدون اینکه به وضع صحی خانم کپور توجه ای گردد، و به این حیله که روز چهارشنبه از سوی داکتر مؤظف معاینه خواهد شد، برای شان وقت داده شد.

روز چهارشنبه به جای معاینه و تداوی ـ بی آنکه برای آنها کدام اطلاع ویا آگاهی قبلی داده شود ـ تحت نظارت پولیس به میدان هوایی فرانکفورت انتقال یافتند.

آقای راج کپور در باورگاه آسمایی بسربرده و به حالت خیلی ناگوار نامطمئن و بی سرنوشت میباشد و همسرش پریشان تر از او در همامبورگ آشفته حال است.

دلایل و اسناد فروان وجود دارد و این حقیقت را مسجل میسازند که وضع موجود در سرزمین ما، آماده آن نیست که خانواده مهاجر افغانی مقیم اروپا را با آغوش باز بپذیرد تا خانواده ها به طور شایسته و مطمئن آنجا زنده گی توانند کرد.

شرایط جنگ به شکل دیگر هنوز حاکم برروزگار است. برای عودت کننده گان ضدیت و خشونت های گوناگون، بیکاری، نبود درس و مدرسه و نهاد بهداشتی و مسکن چهره ای چرکین شان را از درو می نمایاند.

برای هموطنان هندو و سکهـ مان شرایط در مقایسه با دیگر افغانها ناگوارا تر است. خلا های قانون اساسی و دیگر ضابطه های مدنی دست باز برای سوی استفاده کنندگان تقدیم داشته است.

وزارت امور عودت کننده گان، وزارت داخله و وزارت معارف حکومت آقای کرزی، بایست حقایق را در مورد شرایط نامناسب زنده گی افغانهای هندو و سکهـ صادقانه ابراز و اعتراف بدارند، تا کشورهای اروپایی در مورد برگشت مهاجرین، عاقلانه تر بی اندیشند. کابل ناتهـ

 

                                                              ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً شانزده               نومبر  2005