کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

رفعت حسینی

 

 

افرای تنها در دشتِ خاکستر

 

 

تقدیم به داکتر اکرم عثمان

 

سپیده دم

         در آن ادبار بی برگی

طلوع باغ

         تنها بود

و در شب های مهتابی

عبور نور

         از لای درختان

                   نیز، تنها بود

و در روزانِ پاییزی

رخِ خورشید

                   تنها بود

و آوایی که از سوی چنارستان می آمد

و رنگِ نازنین چشم او را داشت با خود

                            نیز تنها بود!

«»«»

 

 

زمستان

         تا به کنه خویش

                   تنها بود

و در هذیان بیداری

غریو باد

         تنها بود

و افرایی به روی دشت خاکستر

ـ در آن باغِ گرفته دل ـ

گرفته دل

         و

                   تنها بود

فضای صاف عرفان

                            نیز

                                      تنها بود

و بوی شبدر و نرگس

ـ به سانِ اشک ـ

         تنها بود

و دست او

ـ که چون یخ بود

                   و می لرزید ـ

                            تنها بود

و انگشتش

         ـ چو شاخِ تاک ـ

                   تنها بود

و چشمانش

ـ چو بی امت پیمبر ـ

یکهء جاوید

          و تنها بود

فلق تنها

شفق تنها

و خوابِ رنگ

                   تنها بود

و معبد ها

و مسجد ها

و ذکر عابدان

                   تنهای تنها بود.

«»«»«»

 

 

قلم تنها

سخن تنها

و شعر سبز

                   بٌد تنها

 

خموشی بود تنها

هایهو تنها.

 

زبان کودکان تنها

و خواب طفل

                   در گهواره بُد تنها

 

و در جنگل

صدای مرغکان تنها

و جای پای آهو

                   ـ جا به جا ـ

                            تنها

 

ـ به روی دشت ـ

و صیاد دغل

در مکر خود

                   تنها.

«»«»«»

 

 

و گورستان

ـ تمامش خاطراتِ مرده ـ

                            بُد تنها

و کوهستانِ شهرِ بی خدا

                   تنها !

 

                   برلین، جنوری نودونه م.

 

**************

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً شانزده         نومبر  2005