کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ
 

 آرشیف
صفحات اول

 

دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

رفعت حسینی

 

 

با یک چنار پیر

 

 

 

«تشنه

         شکسته شدن:

                   تلخ است!»

 

دیشب

         به خاطره هایم

                   میگفتم.

«»«»«»

دیشب به خاطره هایم می گفتم:

«پیش از سفر به ساحت خاک و باد

زین ژرفنای داغ تبم، میخواهم

تا آخرین سرودهء باران را

با یک چنار پیر جهاندیده

                            ـ یکجا ـ

در سرزمین خودم

                            ـ اما ـ

با

         وقفه های گریه

                            فرو خوانم.»

 

 

 

 

المان ـ فبروری ١۹۹٤

 

                                                      ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً هژده              دسمبر  2005