همدلان کابل ناتهـ
 

دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

تندیس شکسته ی آواز

 

پــــرتو نادری

 

ای غریبه ی غمیگین

مصیبتنامه ی بزرگت را چگونه رقم خواهی زد

آن که دیروز در مراسم تیرباران حنجره ی تو

گلوله ی نخست را شلیک کرد

امروز

در چارراه هیاهو

اندوه خاموشی تو را فریاد میزند

 

 

این غریبه ی غمگین

وقتی که تندیس شکسته ی آوازت

درمیان دلالان بازار سیاه سیاست

دست به دست میگردد

مصیبتنامه ی بزرگت را چگونه رقم خواهی زد

 

 

روزنامه های در تبعید

فصلنامه های در تبعید

خبر قاچاق تندیس شکسته ی آواز تو را

با حروف درشت خالی

اعلان کرده اند

غریبه ی غمیگین،

مصیبتنامه ی بزرگت را چگونه رقم خواهی زد.

 

کابل افغانستان

بهار 1383 هجری خورشیدی

 

 

دروازهً کابل

سال اول            شماره هفتم                     ماه جون     2005