کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 پرتو نادری

 

 

 

 

جمجمه های پوسيدهء نياکان

 

 

در گورستان های تنگ تعصب

اين گونه تا کی و تا چند

گور های مرده گان خويش را بر می شماريد

مگرکسی

            ديده است

که پهلوان معرکه        

اندوه تلخ تنهايي خود را

با جمجمه های پوسيدهء نياکان  در ميان بگذارد

 

*

در گورستان های تنگ تعصب

آفتاب 

-  حفره ء تاريک بدبختيست -  

که زنده گی  را با جهنم  سوزانی  پيوند می زند

درگورستان های تنگ تعصب

  عقرب جراره يي ،

                             شايد

                                        يک روز

هيچستان  ذهنی  شما را

                            صفر ديگری  بيفزايد

و جمجمه های پوسيده نياکان

يک

       دو

            سه

               و چند و چند

                              و چند بار ديگر

                                                     به هيچ نمی ارزند

عقرب 1382

شهرکابل

 ***********

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً چهارده                اکتوبر   2005