کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتو نادری

 

 

 

"لحظه های سربی تير باران"

 

 

 

 

پيام آوران مرگ

در سمت غربی خيابان خاک آلود

تبسم ليمانه يی بر لب دارند

و چشم های شان

چراغ سرخ حادثه است

در چار راهی که آزادی  ازآن عبور می کند

پيام آوران مرگ

چون کفچه ماری برانبوه جمجمه های نياکان من چنبر زده اند

و خون تفکر تاريخ را آنقدر مکيده اند

که حماسهء روزگار به بيهوده گی  هذيان ديوانه گان بدل شده است .... »

اما ؛

« زنده گی شايد

 زمين زخم خوردهء غمناکيست

که آغوش خونينش را به روی من گشوده است

و من در چند قدمی پيروزی یزرگ خويش

                                                     نماز شکرانه می گزارم

ورقپاره هاي که در باد پريشان مي شوند

 انفجار هستي يک خشم است

 شايد خطابه ء بربادي آزاديست

که پيشوايان دموکراسي خونين

درسرزمين من

 در عراق

 در فلسطين

ازگلوگاه تانک فرياد مي زنند

 

 

 

                                              ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً بيستم           جنوری 2006