پرتو نادری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چند شعر از شاعر بزرگوار جناب پرتو نادری

 

آيينه

عمريست در آيينه های غربت

سر گرم تماشای خويشم

های!

من از معرکه های دور معرفت می آ يم

                          من مفهوم هيچ را دريافته ام

 

                                             بهار 1368

                                             شهر کابل

دلتنگی

بر خطوط قرمز دستانت

سر نوشت آفتاب را نوشته اند

بر خيز

     و دستی بر افشان

که حضور شب

               نفسم را

                        تنگ کرده است

                                             شهر کابل

                                             تابستان1374خورشيدی

 

خويشاوند

 

من زبان آيينه را می فهمم

حيرت من و حيرت آيينه

از يک نژادند

               و ريشه  در قبيله ء دور حقيقت دارند

 

                                             شهر کابل

                                             حوت 1373 خورشيدی

 

طلوع

 

من همزاد روشناييم

از تاريخ آفتاب خبر دارم

ستاره گان

از آبله ء دستان من طلوع کرده اند

 

                                             شهر کابل

                                             حوت 1373خورشيدی

 

انتظار

 

وقتی در انتظار تو می مانم

گل های صبر من

يک يک به دست باد

                   در دشت های فاصله تاراج می شوند

 

وقتی در انتظار تو می مانم

من با حضور خويش بيگانه می شوم

از خويش می روم

با جيوه ء خيال

                   آيينه می شوم

                                             شهر کابل

                                             تابستان1368

خويشاوند

 

من زبان آيينه را می فهمم

حيرت من و حيرت آيينه

از يک نژادند

               و ريشه  در قبيله ء دور حقيقت دارند

 

                                             شهر کابل

                                             حوت 1373 خورشيدی

 انتظار

مانند يک الهه

با جبينی گشاده تر از خورشيد

درمشرق اسطوره  های عشق و زيبايي

                               قامت افراشته است

 

صدايش را می شناسم

از انتهای کوچه ء خورشيد می آيد

صدايش

       همهمه ء بال فرشته است

                               در شب معراج

 

صدايش ستاره گان عشق را

                                گوشواره می آويزد

از شعر بيداری

 

صدايش را می شناسم

صدايش

همهمه ء ار غنونيست

که فرشته يي

              در خلوت سبز ملکوت

                          می نوازد

                                       آرام

                                              آرام

صدايش را می شناسم

صدايش  باغچه ييست

 

 آن جا نمی رويند گلبرگ های نام من آن جا نمی رويند

گلبرگ های نام من

سر گذشت خويش را

               بر شانه های باد

                               علم افراحته اند

صدايش  با صدای من بيگانه است

صدايش زبان صدای مرا نمی فهمد

صدايش افسانه است

حقيقت زيبايي را

                  مجاب ساخته است

هر روز

            هر روز

                   هر  روز

                             تباشيری از آفتاب می گيرم

و بر ديوارشکسته ء صبر خويش  می نويسم

نام خدا را

         نام او را

                        نام عشق را

 

                                             شهر کابل

                                                                           تا بستان 1343

فاصله

 

چه مغرور

           چه سر بلند

از وعده گاه نور و آيينه می آيي

و صدای گامهايت

در اقصای کهکشانی می پيچد

که هزار سال نوری از من فاصله دارد

 

ابراهميست در تو

خشمگين بر گشته از جنگل آتش

 و با تيشه يي از زمرد ايمان

بتخانه ء تاريک غرور مرا

روزنی می گشايد

                      به سوی يک نياز روشن

 تر ا هيچ چيز

نه ستاره يي در شب

نه ماهی در آسمان

و نه خورشيدی  در صبح

                                مجاب می سازد

تو از ماه و ستاره و خورشيد  آن سوتر

در لايتناهی  عشق

زيبايي را

چنان شراب گوارا يي

                        جرعه-----/ جرعه  می نوشی

 

 

                                  شهر کابل

                                                         تابستان 1374 خورشيدی

 

دروازهً کابل

 

سال اول         شماره چهارم    نیمه اول ماه ثور      نیمهً اول     ماه می        2005