کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتونادری

 

 

کبوتران گمشده

 

 

وقتی که بامداد

بالهای  سپيدش را

به کرگسان  دشتهای تباهی

                                     هديه می کند

خورشيد با شرمساری بزرگ خويش چه خواهد کرد

وقتی که قحبه زاده گان سيه چرده

از آن سوی سرزمينهای  شقاوت

پای در رکاب فاجعه می ايند

و با پستان بريده ء  دختران دهکده

                                     بازی می کنند

خوزشيد با شرمساری بزرگ خويش

                                               چه خواهد کرد

 

آن کی بر فراز گلدسته ايستاده است

رستگاری را صدا نمی زند

آن کی بر فراز  گلدسته ايستاده است

تصوير صدايش 

در آيينه ء خلوص  رنگ باخته است

شايد دزديست

که در هفت پشت  کبوتران دهکده را  نشانی کرده است

 

ديروز در چشم کور حادثه ديدم

کسی کنار کبوترخانهء خويش  می گريست

 و هيچ نمی دانست  که در کدام بيشه ء بد نامی

کبوتران گمشده اش را جستجو کند

کبوتران گمشده ء او  شايد

دسته دسته  از بام بلند انتحار  پرواز کرده

کبوتران گمشده ء او شايد

ديگر هيچگاهی بر نگردند

 

جولای دو هزارو دو

شهر پشاور

 *************

(()) 

  

قافيه های پراگنده

 

دختر همسايه ء من

شبانه رويا هايش را بر درياچه های  حادثه بادبان می افرازد

و آنگاه

         قافيه های فروبسته ء  گيسوانش

در ذهن هجا های باد

                        پرا گنده می شوند

 

دختر همسايه ء من

آيينه را بيشتر از مادر خود دوست دارد

دختر همسايه ء من

شب  در انتظار لحظهء ديدار

چه بيتابانه  مفهوم بيرنگ عشق را

روی  چادر نمازخويش  گلدوزی می کند

آن سان  که من در يک شب تاريک

روی گونه هاي قرميزينش گلی نشاندم

                                                  از بوسه های داغ

 

دختر همسايه ء من

شراب خانه گی می نوشد

و بد مستيهايش را

با بوسه های سر بسته ء  پيغام

                                     برای شب مبادايي

درخانهء  من  به عاريت می گذارد

 

 

وقتی مادر

تشنه گي هايش را  در چايجوش منگ گرفته ء غربت

روی ديگدان عهد عتيق می گذارد

دختر همسايه ء من

در ايمیل تازه ء  خويش می نويسد :

                                             يار زنده صحبت باقی  !

 

جولای دو هزار

شهر پشاور

 ***********

 

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً سیزده               سپتمبر/ اکتوبر   2005