همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عشق مولا

 

از بهایی نندلال گویا، شاعر افغانی

که در عصر سلطان محمود غزنوی

منشی دربار بود.

 

ز فيض مقدمت ای آبروی فصل بهار

جهان چو باغ ارم پُر شدست از گلزار

 

تبسم تو جهان را حیات بخشد

قرار دیدهً صاحبدلانِ پُر اسرار

 

بغیر عشق خدا هیچ عشق قایم نیست

بعیر عاشق مولا همه فنــــــــا پندار

 

بهر طرف که نگاهی کنی روان بخشی

نگاهً تست که در هر طرف بود جانباز

 

خدا که در همه حالست حاضر و ناظر

کجاست دیده که بیند بهر طرف دیدار

 

بعیر عارفِ مولا کسی نجات نیافت

اجل زمین و زمان را گرفت در منقار

 

همیشه زنده بود بندهً خـــدا گــــــــــویا

که غیر بندگیش نیست در جهان آثار

 

 

از غزلیات بهایی نندلال گویا، شاعر افغانی

که در عصر سلطان محمود غزنوی

منشی دربار بود.

چاپ پنجاب هندوستان

به همت داکتر سید عابد حسین

صفحهً 95/94

دروازهً کابل

22.02.2006