همدلان کابل ناتهـ
 

دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

یاد بود ...

 

مسعود «قانع»

 

 

حماسهء نور

 

کوه

کوه بزرگ

   و استوار قامت را

شاید توانست

   بازنجیر بست

اما آب زلالی

   که از تخیل سپید

          برف سرش

چشمه می گیرد

   از زنجیر خواهد گذشت

          * * *

ای نماد کور

وقاحت محض

خورشید این مذاب طلایی

نورین نفس را

شادی توانست

باسیم خاردار بست

اما حماسهء نور

که از خیال

   جوشان

      جانش چشمه می گیرد

از سیم خاردار

      خواهد گذشت

 

چه زبونی !

توای پلیدی شب

و ای نماد کور

      وقاحت محض

 

 

 

 

فرانکفورت 28-6-1994

 

 

 

 

 

 

 

دروازهً کابل

سال اول            شماره هفتم                     ماه جون     2005