میر اسمعئیل مسرور

نجیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ
 

دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

سیر تقدیر

 

اشک حسرت چکیده را مانم

رنج هجران چشــیده را مانم

 

از قضا و قدر اگر نالم

بخت و طالع رمیـده را مانم

 

پیش اغیار ارکنم رویی

جنس رنگ پریده را مانم

 

بی جهت سر زنم به نزد خیس

سایل غم کشـــیده را مانم

 

روی امیال در کف آرم سود

نو به دولت رسیده را مانم

 

چند؟ پشت هوس تپم در پای

کُشتهً سر بریـــــده را مانم

 

دل سی پاره را کنم پیوند

قد پشت خمیـــــده را مانم

 

هر چه تقدیر کرده مسرورم

عاشق رنج دیــــده را مانم

 

 

گوتینگین ـ المان

26 حوت 1372 برابر با 18 مارچ 94

دروازهً کابل

سال اول             شماره پنجم       ماه می        2005