میر اسمئعیل مسرور

نجیمی

 

 

 

 

 

دریچهء تماس

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

آن سیه مو

 

 

حلقه حلقه خم خم در پیچ و تاب

مو بمو، موی سیاهش می کند

 

تار تار کاکل مرغوله را

لابلا پیش نگاهش می کند

 

قات قات طرهً پیچان خود

گه پریشان گه کلاهش می کند

 

زلف را آشتفه و آشفته تر

تابدار و جا بجایش می کند

 

زلف مشکین با سر انگشتان کشان

شانه هم در نور ماهش می کند

 

قصه موی سیه، مســــــــرور گفت

در شب تاری گواهش می کند

 

 

 

گوتیگین ـ آلمان

5 حمل 1371، برابر با 26 مارچ 1994

 

دروازهً کابل

 

سال اول        شماره چهارم                  نیمه اول ماه ثور             نیمهً اول     ماه می        2005