همدلان کابل ناتهـ
 

دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

کرهٴ زمين

                سروده ای از هژبر شینواری

 هی!

تو کی هستی؟

از کجا می آيی؟من؟!

من از ديار مزدک می آيم

زخمیبا پرچم شکستهٴ بابک می آيم

از آنجاکه نوشيروانش عادل نيست

 

نوبهاری در آتشکدهٴ دلم،

خون زردشت در رگانم جاريست

در پژواک لحظه ها

                            طنين اناالحق ام 

                                   تا هنوز باقيست

ديروز

      رستم و سياووش                  

        کاوه و آرش

      در کنارم بودند

رحمان و ختک

                     حمزه و مومند

           همره و يارم بودند.

ديار من

ديار احمد و محمود

 در غربت و در سردی ياس    

                                             مرا معبود.

از سنگ سنگ و دره هايش

از دشت و داغ لاله هايش

از خواب سبز دريا

و از شکوه سرد يک رويا

قصهٴ مرا بپرس

 

  من

        مسلمانم

               يهود، هندو

                               زردشتی،

                                                 بودايی

از کيش مسيحا مرا آيين است

پدرم مهر  

                     مادرم پروين است

آن سرخپوست عقابين چشم

                                           چشم ديگرم

آن دخت سياه تر از زلف شب

قلبش درون سينهٴ من ميتپد

 و آن فرزانه مرد

که از آنسوی ديوار چين می آيد 

                                                      برادرم

نه اشرف مخلوقاتم

          نه اين جهان

           صرفجولانگهٴ سمند من بايد

اين کرمک شبتاب

 و آن هژبر تيز دندان

                                                    هم آشيانهً  من شايدو تو

ای دو چشمانت آبی آسمان

 خونت به رنگ خون من

درد     

اندوهو ياس مان يکسان

نام من

 همنام توهمنام او

                             واژهً انسان

ديگر مرا مپرس

        از کجا می آيم

ميهن من

           کشور توست

         ديار اوست    

                                              کرهٴ زمين.                   

                                                  

                                          هژبر شينواری         

                                                      ٣  اپريل ٢٠٠٣ ، کانادا

 

دروازهً کابل

سال اول             شماره پنجم       نیمه دوم ماه ثور              نیمه دوم ماه می        2005