حمیرا نگهت دستگیر زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریچهء تماس

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

سر گردان

 

 

در دهلیز کلمات سر گردانم

هیاهوی غریب واژه ها

طنین مطنظنی دارد که بیزارم میکند

واژه ای را دیدم

که بدنبال مفهوم اش میگشت

و مفهومی را دیدم که از واژه عریان شده بود

                                                         شرمناک

وقاحت نام سترگیست ستره گی را

و سترگی وقاحت بلندی

 

مخمل واژگان گرفتار بی خوابی است

تناب لحظه ها

در تداوم روز ها ی شبگون

پر از رخت های فرسوده ی واژه هاست

حنجره زخمی پرنده

تنها ترین آه اش را

به گذر نسیم میسپارد

من خاموش ترین فریادم را

در چار سوی یاد هایم

                            می آویزم

تا صدایم را که فراموش کرده ام

به خاطر آورم.

 

16.05.2002

 

دروازهً کابل

 

سال اول                   دَورِ چهارم                                 نیمهً اول     ماه می        2005