همدلان کابل ناتهـ
 

دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

به عبيدالله لهيب، يار روزگار دشوارم

 

                                  زنجيرپاره ها

 

                          صبورالله سياه سنگ

                              hajarulaswad@yahoo.com

 

 

ز پشت ميله ها کردم نظاره                         به لوح آسمان پر ستاره

به جاي آفتاب خفته در خاک                        همي رخشيد چند الماسپاره

 

ز پشت ميله ها بر سقف تيره                      همه زندانيان خوانند خيره

دو حرف يادگاري از شهيدي:                     "بگردد بر سياهي نور چيره"

 

ز پشت ميله ها آن کوه پيکر                       به دهليز دلش غم بسته لشکر

نه از بيم طناب و چوبهء دار                       به ياد زخميي تنها به سنگر

 

به پشت ميله ها شيري به زنجير                  به ناخن کرده بر ديوار تصوير

هوا پيما و تانک آتش افروز                       تفنگ چقمق و جنگندهء پير

 

به پشت ميله ها ديدم کتابي                         همش خنجر، کمان، تيري، طنابي

به آن راهي که "او" ميرفت سوگند              ز هر حرفش چکد خون عقابي

 

به پشت ميله ها با خط زشتم                        سرود واپسينم را نوشتم:

گر اعدامم کني، باکي ندارم                          به قلب عاصيم ارمان نهشتم

 

به پشت ميله ها يارم ستاده                         کف دستم چنين رمزي نهاده:

"تمام سنگهاي کِشته کوه شد                       تمام ببرها از پا فتاده"

 

ز پشت ميله ها بينم هميشه                          که زندانبان همي کوبد به تيشه

به خط حک شده در قلب ديوار:                      "به انگشت آفتاب پنهان نميشه"

 

ز پشت ميله ها آيد به گوشم                         ز زنداني و زندانبان خروشم

ز يک سو بانگ "ميهن ميپرستم"                ز يک سو بانگ "ميهن ميفروشم"

 

به پشت ميله ها اشکي، نمازي                     به ياد کشتهء گردن فرازي

چه ميراث شگفتي جا نهاده:                         پيام کوتهي، راه درازي

 

به پشت ميله ها مرد زمانه                           نگفت "آري" به زير تازيانه

رود با قامتي چون پرهء کوه                          به سوي چوبهء دار شادمانه

 

ز پشت ميله گفتم پاسبان را                          فرامش کي کنم اين داستان را

کلاه پيک تو داس و چکش دار                       چه خوش ميبوسي هر دم آستان را

 

ز پشت ميله ها گفتم عدو را                          بيا بنگر نبرد رو به رو را

ز جنگ ابزار تو مردم بلرزد؟                         به گورستان ببر اين آرزو را

 

 

 

زندان پلچرخي

زمستان 1984

 

 

 

 

دروازهً کابل

سال اول             شماره چهارم        نیمه اول ماه ثور              نیمه اول ماه می        2005