کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس

Deutsch

آرشيف صفحات اول

دروازهً کابل
 

 

 

 

 

 

 

تاكستان آفتابسوخته

 

صبورالله سياه سنگ

hajarulaswad@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

و من از ارتفاع قامت بيباك هر ساقه

كه چون فرياد سوي آسمانها ميرود بالا

به ياد ريشهء اندوهگين خفته اندر خاك

چنين با خويشتن تكرار ميگفتم:

"سپيداران همقامت

                        و ناژوهاي همسايه

                                               سيه پوشان همدردند"

 

ولي با ديدن هر انحنا در چوبه هاي تاك ميپرسم:

"مگر در ريشه هايت هيچ ماتم نيست

         كه فريادت گهي قامت نيفرازد؟

بگو با پنجه هاي باز هر برگت

          كدامين قصهء شادي خود را ميكني آغاز؟

و يا فريادهاي جاري تو رو به سوي چارسو دارد؟"

 

و تاكم ميدهد پاسخ

كه من با شيون پنهانيم

با گريه هاي شيرهء انگور در ميناي آدمها

همه ميخوارگان شهر را يك جنگل فرياد ميسازم

و با مرگ جوان_ ساقي به پاي خم

تمام منحنيهاي غمم را قامت شمشاد ميسازم

 

[][]      

بهار 1988 

 

                                                       **************

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً  هژده         دسمبر  2005