همدلان کابل ناتهـ


دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

                                           تاكستان آفتابسوخته

                       

                                           صبورالله سياه سنگ

                                   hajarulaswad@yahoo.com

 

 

و من از ارتفاع قامت بيباك هر ساقه

كه چون فرياد سوي آسمانها ميرود بالا

به ياد ريشه اندوهگين خفته اندر خاك

چنين با خويشتن تكرار ميگفتم:

"سپيداران همقامت

                        و ناژوهاي همسايه

                                               سيه پوشان همدردند."

 

ولي با ديدن هر انحنا در چوبه هاي تاك ميپرسم:

 

"مگر در ريشه هايت هيچ ماتم نيست

         كه فريادت گهي قامت نيفرازد؟

بگو، با پنجه هاي باز هر برگت

          كدامين قصه شادي خود را ميكني آغاز؟

و يا فريادهاي جاري تو رو به سوي چارسو دارد؟"

 

و تاكم ميدهد پاسخ

كه من با شيون پنهانيم

با گريه هاي شيره انگور در ميناي آدمها

همه ميخوارگان شهر را يك جنگل فرياد ميسازم

و با مرگ جوان ـ ساقي به پاي خم

تمام منحني هاي غمم را قامت شمشاد ميسازم

 

 

                                     بهار 1988

 

دروازهً کابل

سال اول                   شمارهً نهم             جولای/ اگست   2005