دوکتور صبور الله سیاه سنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشت كيميا بته

 

صبورالله سياه سنگ

hajarulaswad@yahoo.com

 آه اي دايرهء شوم طلا!

آه اي حادثه افروزترين حلقه يي از شامترين سلسله ها!

آه اي وسوسه انگيزترين مصدر جرم!

آنهمه لرزنده براندازترين رمز نهفت

                                            كه به هر جلوهء تست

                                                            تخم افيون كارد

 

تو خبردار نه اي

تو خبردار نه اي

كه تهيدست ترين دختر شهر

وقتي از شيشه ترا ميبيند

به دلش ميگردد:

 

"واي زين كلك تماشايي بي زيور من!

                          واي انگشتر من!"

 

و فرودست ترين عابر بيچارهء سودا بر پشت

زير لب ميگويد:

 

" آخ گلبرگ طلا!

آه اي خوبترين خوابشكن!

كي برون مي آيي زين غرفه تار؟

        يا ز انديشهء من؟"

 

چونكه جويندهء درماندهء نايابنده

در پيت از تك و پو ميماند

با خودش ميگويد:

 

"اگر آن بتهء جادويي كوه

                             گل افسانه نبود

به خدا سنگ به سنگ

                             پي نايابترين چيز خدا ميگشتم."

 

كاش افسانه نبود!

كه به برگ و گل آن بوسه ها ميبستم

تا زبان و لب من

         زر خالص ميشد

و به الفاظ طلايي لسان دل تو

                                       به خودت ميگفتم:

 

"آه اي نايرهء سرخ طلا!

آه محكومترين جنگ ابزار!

آه معصومترين لعبتك دست بشر!

تو گنهكار نه اي

 

برو اي خوابترين خوبشكن!

تو به معدن برگرد، به دل كوه برو

 

تا دگر آدمها

               جاي انديشهء زر

                                    پي دلبستگي خاك روند

تا دگر آدمها

            داسها بردارند

                              و پي قد زنيي بتهء اندوه شوند

وانزمان

         سنگ،

                 ترا

                    از رگ خود پندارد ... "

 

 

 

 

زمستان 1982

زندان پلچرخي (كابل)

 

 

 

دروازهً کابل

22.02.2006