پروین پژواک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ
 

دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

مرثیه ای در حق استاد عبدالرحمان پژواک

                    برای آنکه پدرکلان و پیر من است

 

 

گلسرخ سرخرود

 

به چشمه زار رسیدی

به چشمه زار حقیقی

زیر سایهء چنارهای بلند

                           آب نوشیدی

جرعهء هم بر سنگ و خاک فشاندی

                                        و گذشتی

در استقامت چون کوه

در قناعت چون کاه

از گنچ خویش ویران

از رنج خویش آباد

                           بودی

گلی به سرخی تو

از "سرخرود" نخواهد رویید

                                  بار دیگر

"باغبانی" به من گفت.

 

دروازهً کابل

سال اول            شماره ششم                     ماه جون     2005