داکتر اسدالله حبیب

 

 

 

 

 

دریچهء تماس

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

آتش در نازنجزار

 

هرروز آب می دهد آن دیو دار را

اما شکسته قامت سبز چنار را

 

با زیرپای کردن گلهای باغچه

هر بامداد نرم کند خاک خار را

 

نارنجک است آنچه در آن باغ کاشست

آتش زدست یکسر نارنجزار را

 

مامور سنگپاره ستاییست سالها

بردار می کشد گهرِ آبدار را

 

خون صد آفتاب بگردن مگر بشوق

سرگرم شانه گیسوی شبهای تار را

 

خواهد درخت ها و تبر آشتی کنند

بس ابلهانه می کشد این انتظار را!

 

 

 

از دفتر شعر « آتش در نارنجزار» که سال 2001 در شهر کلن آلمان اقبال چاپ و نشر نصیب گردیده.

دروازهً کابل

 

سال اول                   شماره چهارم       نیمه اول ماه ثور                                 نیمهً اول     ماه می        2005