کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 

بشير سخاورز

 

 

 

 

 

افق فتح تو

 

 

 

 

پذير حادثه را

عقيق بودن خود را ميان باغ تحمل بكار

ز برج و باره عفت به پاسباني خيز

چراغ پويش فردا ز كف منه

غروب هر سده  را

به چشم باز ببين و به مردمان بر گو: كه اي تداوم تان نخل انقلاب را آب

به مغربي كه هريمن بكشت با افسون

نبايد

 تهي نمود ميدان

برو ومشعل هستي به چار سو آويز

خط چليپه خود را ميان دفتر پايايي هريمن كوب

ستاده شو به بانگ رسا وباز خوان

حديث حادثه را.

 

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً چهارده                اکتوبر   2005