کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

بشير سخاورز

 

غريو حادثه

  

اينجا غريو حادثه پيداست

در نبض شب دويده هزاران شتاب و تب

شهر است همچو قايق بي بادبان

فتنه چو شط  وحشي و بيمار

بلعيده شهر را

خون است رنگ شهر

” بر برگ گل ز خون شقايق نوشته اند “ *

اين گونه داستان غم انگيز شهر را.

                                                   كمبوديا   1993

 * مصراعي از حافظ

                                                                                             

نه در ترانه  نه در شعر

  

نه در ترانه نه در شعر ديدمت امشب

تو چون غم سنگين

نشسته يی به دلم

و ذكر تو امشب

به سان مُرمُر آهنگ نرم مي خوابد

به ساحت تن من.

نه در ترانه نه در شعر ديدمت امشب

مگر غم سنگين

نشسته بر دل من.

                                          كمبوديا   1993

                                         ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً شانزده               نومبر  2005