کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس

Deutsch

آرشيف صفحات اول

دروازهً کابل
 

  

بشير سخاورز

  

گرد اندوهبار

 

گرد اندوهبار منزل خويش

ميسپارم به خويش محمل خويش

بحر درد مرا كه ساحل نيست

به خدا ميسپارم اين دل خويش

از چه معجون سرشته اند مرا

حيرت رنگ و بوى اين گل خويش

نه گل باغم و نه برگ درخت

نا اميد از حضور باطل خويش

ساختم در قلمرو هستى

ز نواقص وجود كامل خويش

خود عذاب آورم به مهمانى

مرغ در خون تپيده بسمل خويش

با جنونى چو موج خشمآگين

ميزنم ضربه ضربه ساحل خويش

 

                                                       **************

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً  هژده         دسمبر  2005