کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

               آرش آذیش

 

 

                                  گواهي

    

                 بر او حََرَجي نيست

                خانه بدوش

           مشتعل خاموش

 

 

               مهجور خسته اي که نامش را

             در ازدحام سانحه

      از ياد برده است

 

                  بر او حَرَجي نيست

             او دستان خويشرا

         در خشکسال مهر

                   با خارهاي يائسه

                   تعويض کرده است

 

                  بر او حَرَجي نيست

            او حسرَتِ فسيل گشتهء قوميست

 

                 که حنضل عُسرَت را

           در نيزه زار فاجعه نشخوار ميکند

 

                   بر او حَرَجي نيست

           او،ميراثِ نا مرادي اجدادِ خويشرا

                     از چاهسار

                 وحشتِ ديروز

 

                   تا بينهايتِ اعصار

              شوم وهم

        بر دوش ميکشد

 

                   هم بيمناک هم آشفته

      ـ  ويران و خاکسار  ـ

 

                   پوياي شعله ايست

            انبار بغض را

 

                   بر او حَرَجي نيست

                   بر او حَرَجي نيست

 

    **************

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً شانزده         نومبر  2005