کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 سروده های از آرش آذیش

 

 

 

Gipsy                         

 

سازی می آموزم

                   و در کوچه های عالم می نوازم

رقص می آموزم

                   و عابران کوچه های عالم را

                            شریک شور و شادی هایم می سازم

طبل می آموزم

         وریتم را

                   در رگ رگ

                            کوچه های عالم

                                               جاری می سازم

آواز خوانی می آموزم

                   و بلند می خوانم

                                      « دنیا خانهء من است»

 

**************

 

                               اگر....

 

یله در گوشه های

                   روشن

                            دنیایی مهربان

تنهایی را

         همچون حلاوتی

                            برابر آزادی مزمزه کردن

بی هراس و تردید

                            زیباترین گناهان را

                                               آزمودن

گرم و مهر آلود

                   از مشرق جان خود

                                      طلوع کردن

 

از هیاهوی ذهن

                   به آرامش دل

                            رسیدن

اشراق کاملی می شد

                   این همه بیداد اگر که نمیبود

                                           

 

                         *********************

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً پانزده             اکتوبر/نومبر  2005