کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس

Deutsch

آرشيف صفحات اول

دروازهً کابل
 

 

 آرش آذیش

 

                                   اتمام حجت

 

 

                                                                     خشت هارا

                                               با خاک وآبِ عشق

                      با دستهاي راستي و باور

                      قالب زدم

                      

                                   - براي ساختن کلبه اي -

                                                   تو طرح ديواري را ريختي

                             با گِل و ساروج ترفندهايت

                                                      اينک , من اينسوي ديوار

                                         تو آنسوي ديوار

 

                                                * * *

                                                                        شيدايي را

                                              در تاريکترين گوشه هاي حافظه ام

                                              دفن کرده ام

                                                           سوداي سَرَک کشيدن

                                               بدانسوي را ندارم

                                                             ستاره گاني هنوز

                                               در اينسوي ديوار

                                   راستي را و دوستي را به من چِشمَک مي زنند   

                                       و خورشيد همان مهربان

                                هميشگي است

 

                                                                 هنوز روي پاهايم ايستاده ام

                                                       هنوز زندگي را باور دارم

                                                 و جستجوگر عشقم

 

                                                  * * *

                                                                      پُشت بر ديوار

                                                           رو سوي اُفق هاي جوان

 

                                                                           مي روم

                                                                           مي روم

                                                                           مي روم

                                                  و ميدانم که ميرسم.

                                                           **************

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً  هژده         دسمبر  2005