ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

ی

    

 

 

 

ی
ی
Ә ی ی
ی ǘ
ѐ Ә ی
ی+یی
ی
ی ی ی ی ی
ی ی
ی ی
ѐ ی ی ی ی
ی
ی
ی
ی

ی یی !

ی

 ۳۵۱                   ی   ۱۳۹۸       ی  یی     ی  ۲۰۲۰