ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

ی

    

 

 

 ې ی ې
ې ѐ Ӂې ېړې ې ې .
ې ې ځ ښ
ې څ
ځ ښځ ې ښ
ږ ټ ې
ې : ( Ǎ ) ( ) ې ړږ

ښ ې ې Ǎ
.

ی ډې ټ ښی
ې ې ښ
ې
ږ ې
ې ې .


۹ ۸ ۱۳۶۶

 ۳۴۷                      ۱۳۹۸       ی  یی        ۲۰۱۹