ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

    

 
....

 

 

ѐی ی
ی ی
ی
ی
ی ی
ی

ی ی ی ی
ی ی
ی ی 捘
ی ی
ی
ی
ی ی


Ә
ی ی ی یی
ی
ی
یی ی
ی
ی یی

 ۳۴۷                      ۱۳۹۸       ی  یی        ۲۰۱۹