ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ԙی ی ΁
ی ټ ګ
ې ړ ښ
څ ی
ګ ڼ ګ ی
ی یی
ی ی
ې ګی ډ
ی
ی

 

 

٦۷                                                    یی 2008