ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 
 
 
 

   

 

  -  ۲۰۰۸

ې ۍ   ړ !

 
 
 

ϫ ی ۍ   ې ې ۍ ډ ې     ې ګ ښۍ  ې ې ګې ی сېی   ې ې څ  ې   ې ې ې یې یۍ ځ ځǘ ې ږ  څ ΁    ړ ی ږ ړ   . ېړۍ Ǎې یې ΁ ې    ی ی ΁ ځ   ی ې   ډ   ۍ     ګی      Ӂ  .

 

ډ ې ېړی  ې ې      ΁    ټ ې  ې ځ ځ ټ   ی   ګټ ګڼې  ې   ټټ ځ ټګ   ړ ې  ې ۍ    ېې . ې ې ې ی ې   ګټ    ړې . ړ   ې ی ږ ځځ ړ  ړ څ ې څ ې ی    ی   ی ې ی ځ    ټ یې ی  ګځ . ې ډ ې ړۍ ی       ې ی ی ګ  یې  ې ړ ې ΁  ې ې    ټǘ ! .

 

ېړۍ ې ښې  ې ې ې ړ    ې ې ې ΁ ځی ښې .      ې ΁ǘ . ې   ې ې  ې ې ې ښ  ې   ې ګ јړ     ې  ړ ړ ړ .      ې    ې ځ ې  ټǘی   ې ΁Ә     ځ ړ!

 

ی ۍ ړ ځ ρ ېړۍ ې ټ ګ ې ǁ ځ ې  ې ј   ې ې ډ ρ څ  ې ګ ړې ې . ې ې ښ ګړ ې ګې ځ с ګې   څ ړ . ې

  ګې   ځ ښ ې ې ې ې ΁ ϫ یې ۍ      ځ ګټ ړ .

 

ې ی   ڼ  ې ځ ې   ښ ړ څ ې ځ ړ ې ې  ړ ΁ ړ ې    څ     ې ځ  ی ې ځ  ړ . ی ې ې         .  ټ ې ځ .   ی   ΁    ی  ځ  ې    ې ځډ ګځې څ ې ړ   ې .  ښ ې ځ ځ ј   ګ ی ΁ یی ګ ړۍ ې   ΁ ǘ ټګ ړ ΁ ګټ   ګټ ځ     ځ  ʘۍ ʘ ړ   ۍ ې یې ډ ګ   ΁   ټګ ړ ی   ګ   .  ټ   ېګې     ې ړۍ ټ ې   ۍ     ې ږ .  ی ۍ   یځ ی ی ړۍ ی ی ی ی ی . ګ ټ ټ Ș ځی ې ښ ơ ی ېړۍ  ټټ   ی   ګ ې ې ښی  ی  .

 

ږ ې ړ  څ ǘ ۍ    ې ΁ څ ې   ې ړ ړ ځ   ې ډ    ې ی  ی  . ړ ړۍ ګړې ګ ۍ   ΁ ړۍ    ې   ې ټ ی   ې    ګ ښ ی ډ ې ΁ ګټ   ې ی    ټ ې ې ې ی    ډ ې ј    ګښ  ېږ . ګ   ې څې   э ګ ړ .   ی ې ې ی څ ۍ ړ ګی یټ   ې ې ې ې ې   ې   ی ې     ې  ې ړ ې ځ څ ځ   ږ  .

 

څ ګې ړۍ ې ړۍ . ی       ې ځګړ څ    ې Θې ې ې ΁   ې ΁ ј     ځی ې ΁ . ې ې ۍ  ې ې ټ   ې ې ې ې ې ځ ΁ ځ ې ې ی Ҙ ټ ې ې . ګ ګ ې ګ ې ډې ې ې ۍ ې   ړ  .

 

څ ږ

څ ʘږ ی ې ځی   ϫ ۍ ړۍ ی ې   ږ . ې   ګړ   ې ی  ګې   ې   јړی ی .   ړ ې ړ ې ګې ρ څ  ځ ې ې     !

ې ټ   ی ی . ی ی ېړۍ ږ ې ړۍ ېې ټ ʘ ی ݘ ځ ښی  ې ږ ې ې ړۍ   ې ې ј   . ټ څ ې  ګ ې څ ې ړ . ی ړ ی ښ ې ټډ ې  ګ ګ ښݘ ې ړ ې ډټ   ټ  ړۍ ړ ی   ې ګ ګ ړ  . ې ۍ ۍ  ی ی ړ ې ې ی ې ۍ ۍ ې ټ ې ې  ΁  ې   ې ړ   ΁ ې ی ې ی ې ΁ یې    یې   ځ Ӂ  .  ګګ . ۍ څ  ې ې ګ ی ډ ې  ډۍ ې ې !  ې ډ ΁  ۍ    ی ې          ګ   ې ډ ΁ یی ټ ې   څ  څ  ځ ښ ې        ځ    ې ځ  .

 

ې

ډې ې ګ ی   ځ ې ې ې ې . ېړۍ ې     ې  ې   ΁        څ څ ې ېښې ې ې .  ړۍ ړۍ ګړې ې   ې ګӡ ې Ӂې ګ ډ       ړ   ې ې ۍ ې ې ځ ړ څ ې    ې ګ  ټې   ی    ې    . ې  ې ړۍ څ   ېې   ی څې ی ځ ې   ې ښ ې ړ ګ ې    ړې   .

۱۹۳۰  ې  ې ټ ړۍ       ې ۍ ټګې   ډ   ړۍ ګړې ρ ې ې څ ȍ .   ی ځی ې ړۍ  ګټ ې ې ښ ڼ ړې   ې ړ ځ   ځی  ʻ ځ ځǘ   ځ    ګڼ     ړ ځی ې   .

 

ړګې ۍ  ټټ Θښ ځ ړ څ ې   ې ې ې  ګ   ې ΁ ښ څ . ې ۍ ې   ΁ ټټۍ ې ښ ړ څ ΁  ۍ ې ΁   ښ ړۍ ݘ ې   ې ې ګ   ې   ړۍ ېی ړ :

 Ǎې  ΁ ې ټټۍ ګڼ Ǎې ګړ  ې ۍ   ږ  . څ ې ړۍ ې ۍ   ې   ې ې ې ګ ې ځ ې ګټ ځ ј ړ .

 

Ӂټ ې ېړۍ ې ټټ

څ ې ј ګټ ې Ӂټ ښ څ ټ ې ۍ ړۍ ې јړ  . ېښ ځ   јړ ې ې ΁ ړ ې    څ ګټ  ړۍ ې ی ګ јړ . ې ې ې یټ ې څ ړ ې ړ ې ړې . ې ې ۍ ړ ې ټ ی ښ ګ ګډ   ې ې ې یټ ۍ ی ې ۍ ړۍ څ ې ې Ǎې ډې ΁  ډګ ې ې ј ې ΁  ېې څ  ګړې ډ څ . ې   Ԙ      ې ځ ګڼ        ې  Ӂ   څ ې ې .

ې ړ ې ډ ټ  ۵۰۰ ې ګ ې ډ ې  ړ  ې ΁ ې Ӂټ   ې ړۍ   ј    .    ې ې ډ څ ځ ې   ې ېړۍ ې     ې ړ ړې   ې ې ګ ښ ړۍ ǘ  ټېګ ρ ې ې ړ  .

  Ӂټ ښ څ ې  ԁږ ږ ړۍ ې ې ǘ ې ډې ګ ګ ښ ې . ډې څېړې ې ې ې  ړۍ ј   ی  ټګ ј       ټ          ې ې ې   ټ ړۍ    ݘ ټ јړ ړ ΁ ρ ې ΁ ټ ې   .

ې ښ څ ې ې ې ی ړ  ې ی ړ ۍ ی ځ ې ی ې ړ څ ې ېړۍ ې ΁   ی ډې   ړ . ډې   ې ې   ې ې   ې ړ  ې ې ېړۍ ρ  ی ړۍ ې ګ ΁ .   ې   ΁  ې   ړ   ې ρځ  ګړ ې ǘړ ی څ ې Ǎ ې ډ   ې ρ Ӂټ ې   ې јړ څ ΁   . ې ښ ې ړۍ ګړ ې 

 

ې ښ څ ځ  Ӂټ ۱۲  ې ډټ ځڼ  ې : ږ  ټ . ړۍ ې ډې ړ ی ړۍ  ټ ییј ګټ ې ټی ې ې ګ ې  ړ یې ږ  ښ  . ې ې ې ې ځ   ړ ځ ښ . ې څ ې ې ښ ۍ ټې ρ څ ګټ ې ګړ ځ ځی ړ . ړ ړ ښ ړۍ ݘ ې ی ۍ     ې         јړې .

 

ګړ   ګړ ګڼ   . ګړ ې     ې ې ې ј ګ   ې ې   ډ ښګ ې   . ې ې ې . ډ ډ څ ې ړ . څ ې ې ې   ې    ې  ې ګړې ې ډی ې      с . ډیۍ   ې ڼ ې   ϡ ѡ ϡ ګ ړ   ډ ې ښ ې . ǡ ǘ ځ ډټټ ю ې ټټ څ ې ړې ۍ ې ښېښ  ! ډۍ Ӂ        !

 

Ӂټ ښ ښ ې ې  ې   څ ې   ǘې ې څ ǘ   ی ړ ګ  څ ړۍ ېښی . ΁ ځ ټ ړ   ښ ې  ړۍ ې ی ځ څ   ځ ېې   ۍ   . ټ ړۍ ټ ړۍ ې ږ ې ګړ   ې    ې ګځېی ی  ې ټ ړۍ ې ځ ځ  څ څ ړ . ې ۍ ټ     ړ  .   ې  ΁ ρ ځ ې ΁ ې ګ Ӂ څ   ΁       ځ    .

 

ې

      ږ ې ϫ ۍ ړ   ې ې . ډګ ې ј ǘې ې څ ځ ې ځی ې ۍ ړ . ټ ښښ . ې ې  ځ ј ǘ څې   ې ې ډې ې ې . ρ ځ ګ ډ ګ ړ ړې .

ټ  ΁ ړ څ  ی ی ې څ   ړ ې ړ ۍ   ې څ . څ ې Ә ډ ړ ګ ګی ۍ   ې   ړی  ړ . ډې ј ې ې ې ګ . ΁  ړ ښ ښ ټ ې ې ې ړې  ј ې  څ ځ  ډې ځی ځی ړې  ې ې ې ټ ې ی ی . څ ږ ې ې ې ې ی ښ ې ې . څ ړۍ   ګ   ږ ې ې ۍ   ې ې ې   .

 

  ۍ ځǘ ګډ ی ړی .    ې   ې څ ځ     ږ ې   ځ Ԙ . ې ښ . ټ ې ې ΁ ګټ ړ ې ګ   . ې ې   .

 ږ ې ټ ې ړ ځ ګ   . ډګ ې ې ګړ  ګټ ټ ΁ ې ډې ډ   ښ .

 

څ !

ټ ړۍ ړ ې ږ ې   ۍ ې ګې ړې ې ې ړ ځ ی ی   ځ ځ ې ې ې ډ    ځ   ګټ   ځ ځ   ې   ې ځګړ   څګ ی ی ړ ې   ېې ځ ې ې  ړ ګ   ې ۍ ړې ی ړ ې ی ی ې   ګ ګې ی ښ   ړ ګړ ې ې Ԙ ټ ړۍ ې ړ ښې     څګ ې ϡ ǁ ټ ې ΁ ۍ ګ ې ې ې ې څ ړ ګ  ړۍ ځ ېې   یی ټ  ګ ی   ې ږ ې ΁ ړ ړ ګ ړ

 

ې ټ ښ ΁ ې ې ې ρ ې ΁        ύې ځ ې ټǘې     ټې   .  ډې څېړ ݘ   ږ ې ګې  ې ښې ې  ې ړ ې       ې   ښې ې ې   ځ ړ     ځ ې ځ ښ   ډۍ   ښېʿ! ګې э   ύ ږ ې   ې   : ګ یڅ ټټ ټټ ګټ   !

ی

 

:

ې ې ټҡډ ډ ټ혡ټ ډ ګټ ټ ځڼ ځ ېښ э ې.

 

 

    ٦٦                                                    ی 2008