کابل ناتهـ، وهاب مجیر، میان کوچه های امید

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

وهاب مجیر

 

میان کوچه های امید

 
 
 

وای عشق دمد، شعرعاشقانه صلح

زدود کینه تهی باد،آشـــــــیانه صلح

 

شکوه میدهد آهنگ آشنائی را

سعادتی که نهان است دربهانه صلح

 

بیا کناردل هم دگرنفس بکشیم

بیا بیا که وطن راکنیم ،خـــــانه صلح

 

بهارمیشودا زدوستی،خزا ن خیا ل

امیدمی وزد ازعطربی کرانـــه صلح

 

نشسته بادبه لب های بی تبسم ما

میان کوچه امیدها،ترانــــــــه  صلح

 

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦۵                                                 جنوری   سال 2008