کابل ناتهـ، شادروان ضیای قاری زاده در بهار آزادی

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

شادروان ضیا قاریزاده

 

در بهار آزادی

 
 
 

در بهــــار زندگـــــی عمــرم را قسمت میکنم

تا بگــــــویم بهر عشق هر روز خدمت میکنم

سلسله درسلسله عــــاشق کشی کــــــرد دلبرم

بعــــــدَ کشتن گفت مــرا بنگر صداقت میکنم

منکــه معذورم زهر شکوه اگر او طالب است

کـــــرد شکایتهـــــا زمن،گفتم که عادت میکنم

من چها کـــــــردم بجز یک بخششی عمرم بتو

گفتــــی از پیشــــم بـــــرو،گفتم اطاعت میکنم

صبر من گر شِکوه دارد نازنین تقصیر چیست

در بهـــــار زنــــــدگی با تــــو رفـــاقت میکنم

از وفــــــــا گفتی ،چـرا هر روز جفا باید کشم

گر تــو عاشق می کُشی،خود را ملامت میکنم

گـــــر جفا از دلبر است،راضی به ناز او شدم

گـــــــر رود با دیگـــــری،آنگه حسادت میکنم

هــــــــرچه خواهی عشوه کن اما وفادارم بمان

تا نگـــــویم بهـــــر کس،با تـــو حسادت میکنم

گـــــر تو عیبِ ما کنی در هر دیار، من فارغم

هـــــر کی پرسید گویمش،اینجا ریاضت میکنم

منکه چشــم حسرتـــم از نـــــاز تـــو پُر میشود

گرشود روزی به خاک،از بخت شکایت میکنم

شب به بالینم اگــر اشکی بریخت از عشق بود

تا نگــویم پیش کس از عشــــق شکایت میکنم

ســــاز آرامی که با اشکــــم مـرا خاموش کرد

تــــا نداند کس زکــــــی در دل شکایت میکنم

وای بــــرمن گـــــر روا باشد ز عشقم بگذرم

روز و شب در آتشــــم،خـود را کبابت میکنم
 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦۵                                                 جنوری   سال 2008