کابل ناتهـ، خاتولمومند، خواب کم دوام

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

خاتول.مومند

 

خواب كم دوام

 
 
 

سايه ها

كنده-كنده از من جدا ميگردد

فواصل عمر نزديكي ها را

كم دوام ميسازد

 

خوابهاي چاشني بخش

كابوس نما ميشوند

 

آرزو ها

رنگ ياس ميگيرند

 

او از من فاصله ميگيرد

همراه با سايه ها

دور ميرود از جهان خوابها

و آرزو هايم

حال دانستم كه او جز سايهء بيش

نيست

او

هيچگاه از من نبود

 

او

خواب كم دوام من

 

 

06.01.08

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦۵                                                 جنوری   سال 2008