کابل ناتهـ، هارون راعون فقط خواب

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

هارون راعون

 

فقط خواب

 
 
 

و باغ تشــــــــــنه لب آب را نوازش کرد

و آب ، لشکر بیــــــــتاب را نوازش کرد

حجاب تیره ز رخــــــسارهء زمین گم شد

که زلف شــب گل مهتاب را نوازش کرد

زبان ریشه به تکرار آب می پیــــــــچید

شکوفه شـــــاخهء شاداب را نوازش کرد

و برگ ها به قیام شــــکوفه خوش بودند

شمــــــیم مزرعه مرداب را نوازش کرد

دگر ز چهرهء کس بــــــــیخبر نمی مانیم

که شیشه سیــنهء سیماب را نوازش کرد

حضور خاطره ها می مکنــــد خون امید

غریــــــــــبه مامن نایاب را نوازش کرد

به پاسبان درختان فریب امن که خواند ؟

که پنجه های مژه خواب را نوازش کرد

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦۵                                                 جنوری   سال 2008