کابل ناتهـ، سید فریدون ابراهیمی، عنکبوت

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

سید فریدون ابراهیمی 

Sf_ibrahimy@hotmail.com

عنکبوت دلتنگی رج میزند
(ده کوتاهه در ده دقیقه)

 
 
 

١
پیمانه ها را چگونه پیمانه کردند

سهم نه

کفهء پیمانه میزان نیست

 

٢

حقایق مانند شقایق

پر

پر

پر

سوخته

 

٣

در انگشتان پنجره ام

عنکبوت دلتنگی رج میزند

مانده

       در

منجی من

 

٤

چقدر فرو رفتم

هیهات که پشت خانهء خیال

ویرانه است

 

۵

به یاد دارم چشمهایت را

که با پیراهن آبیت میخواند

نگاهت را

که در دست پاچه گی من گم میشد

آه

میان دو کوچه چقدر فاصله است

 

 

٦

چقدر دور رفت

گذشته

گذشت

گذشت

گذشت

مرا

گذشت

 

۷

از این منظر نگریستن گناه است

آرزو ها

تضمین نمیشود

 

٨

تو یک رهه رفتی

ای پرستار خوبم

و پس از تو هیچکسی به خاطر صحت من دعا نکرد

 

٩

جویای احوال تو شدم

اما مسافران

از تو سراغی نداشتند

 

١٠

طناب را محکم ببند

دلم میخواهد انتحار کنم

زنده گی........

 


 

۲ جنوری 2008

کابل

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦۵                                                 جنوری   سال 2008