کابل ناتهـ، داکتر اسدلله شعور، فقط ظفر باقیست

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

داکتر اسدالله شعور

 

فقط ظفر باقيست

 
 
 

 

ز دسـتـگـاه تـحـجـر، اگـر اثـر باقیست

بـه پـایگـاه تـفـکـر، چی بار و بر باقیست

چـو جـایگـاه تنـفر به صدر احساس است

بـه جـلـوه گـاه تبـحر، نه هم هنر باقیست

ز آتشی که فگـنـد هستـیـی همـه به گداز

شـراره بـر سر و بر، شعله بر جگر باقیست

به سنـگـواره مـبـدل شوی ز تفس و گداز

ازان زمـا، ز فـسـیـلـی نـه بیشتر باقیست

حـضـور دود، بـود پــرده دارِ راز و رمــوز

بـه مجمـر دلِ مـا، تا که این شرر باقیست

به کهکشان کی خشکیده ریشه ی خورشید

که نـظـم گـیـتـی مـارا، فقط قمر باقیست

مـدار مـنـفـعـت دیـگــران نـوردیــدن

نـه رسـم پـار و پـرارست، نز پدر باقیست

تـرانــه ام نــتــوانــد پــیــام من القآ

بـرای نـسـلـی کـه از درد، بیخبر باقیست

سـرود فـتح مـخـوان، شـادیانه یی مه نوا

کـه در کشـاکش هستی فقط ظفر باقیست

یکشنبه ٣٠ ثور ٨٦ =  ٢٠ می ٢٠٠٧م 

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦۵                                                 جنوری   سال 2008