کابل ناتهـ، پرتو نادری، سروده ی تردید

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتو نادری

تردید

 
 
 

هر شب خروس شب

از برجهاي ظلمت پيروز

آن جفتهاي ياوة خود را

                                    فرياد ميزند

آيا براي بار ابد ماکيان صبح

با بيضة طلايي خورشيد

                                    بدرود گفته است!

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٤   جنوری         سال 2008