کابل ناتهـ، یاسر وحید، چند سرود

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یاسر وحید
کابل - افغانستان

چند سرود

 
 
 

غريبانه

 

وقتي

درحريم حضورفاصله

مصلوب مهر ميمانم

بياو تا اُفق بيكرانِ همدلي

               مرا با خود ببر ،

***

خانهءآشور وسوسه

خلوت خاليِ خيال را

با انگشت عاطفه ات

            رباب ناز بزن

وبا ترنم صدايت

پراگنده كن،پريشان ساز!

***

پرندهءوحشي غصه هايم را

با خُنياي خنده ات

            بال و پر بشكن

وغربت ديدار ‍ِ غريب

آواره درشهرقصيده را

با شرارتِ معصومانهء!!نگاهت

آواره تر از هميشه

غريبانه غزل ساز!!!

9/3/1384   

آيينه
 

ياد تو

        آيينه ايست 

            كه هر نفس                          

نماي تقديس تنت را

در معبد لاهوتي دل

            تصوير ميكند

 

آزادي
 

حتا گلوي...

         هر دم تازهء دریا

براي فرياد «آزادي»

              رسا نيست!
 

هديه
 

چشمت رهي به کشـور جان تحفه مي دهد

ره توشهء بــــــــراي گمان تحفه مي  دهد

 

عطـــــــــر درخت ســـيب مشام مرا گرفت

بوي بهـــــــــــار بهر خزان تحفه مي دهد

 

در تنگنـــــــــــــايي بي مددي ها تعارفت؛

در لحظـــه هاي سخت امان تحفه مي دهد

 

در نيمه هاي شـب به هراس سفر، چراغ

نامت به ره يابي مان تحفــــــــــه مي دهد

 

آن آيت(( ولاتهنــــــــــــو)) از قرآن پاک

از آن جهــــــان نويد گران تحفه مي دهد

 

وقتي که کم شـــــــوي به خدا در ديار دل

آن رب خرد براي گمـــــان تحفه مي دهد 

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٤                                                 جنوری   سال 2008