کابل ناتهـ، فرشته ضیایی، ترانهء عشق ( وعده)

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرشته ضیایی

وعده!

 
 
 

        اگر که عشق نباشد

                             حیات میمیرد

       و زندگی همه از رنگ و سوز

                                          میافتد

       اگر که عشق نباشد

                                  غروب نومیدی

       وجود باغچه را

                              سرد و بی نفس سازد

       شگوفه یی

                     به بر شاخه ها نمی روید

       نهال تازه یی هرگزبقا نمی یابد

       اگر که عشق نباشد

                            دگر نخواهد بود

       هر آنچه پاک و مقدس بود بروی زمین

       مرا صداقت و عشق و امید

                                         الهامیست

       که شور و جاذبه یی میدهد کلاممرا

                     من از بهار محبت شگفته ام با عشق

                      و از محبت پاکی تـــرانه خواهم گفت 

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٤                                                 جنوری   سال 2008