کابل ناتهـ، الف.س. الیم، مردان در آهن می کوبند...

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از:  الف . س . الیم

مردان در آهن می کوبند

 
 
 

همه جا فریاد فریاد

مردان با تبر های شان

برآهن می کوبند

زن ها با فریاد های شان

با آتش می رزمند

فریاد ها با موج بادها

مهاجر میگردند

روح های افسرده

بدست طوفان ها سپرده می شود

 

همه جا فریاد فریاد

گوله ها

رقص آتش را

در بدن ها

تمثیل می کنند

و طفل ها

رقص گوشت پاره ها را

در هوا نظا ره می کنند
 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٤                                                 جنوری   سال 2008