کابل ناتهـ، افسر رهبین، صدای تازه

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افسر رهبین

صدای تازه

 
 
 

لبریز از حرارت اشکم
                             سرشار  از تباتب اندوه
ای آشنا!
در هزار و یکشب چشمانت
                                              پنهانم کن
که در روزگار آشتی شیشه و خنجر
شکست،
                            صدای تازهء عشق است.

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٤   جنوری         سال 2008