کابل ناتهـ، آرش آذیش، دو سروده ی تازه اشتیاق و طرحی

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرش آذیش

اشتیاق

 
 
 

 

نا هنگامی ِ جلوس  ِ

 

این اشتیاق را با سریر ِ

 

خاکسوده ی این کهنه درد

 

چگونه می توان با اشکی شادباش گفت

 

وقتی چشم ها چشمه های خشکیده ی

 

انتظاری بی سر انجام اند !

 

 

طرحی

 

 از دور ها

 

ازدیر ها

 

 ازیاد های روشن تر

 

بر اجاق ِ خموشی

 

شعری  خواهد پخت ؟

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٤                                                 جنوری   سال 2008