کابل ناتهـ، فرشته ضیایی، قندیل نگاه

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرشته ضیایی

قندیل نگاه

 
 
 

برف آهسته ترک میبارد

بر سر و شانهء احساس من

و به قندیل نگاه ام خفته

وهم شبهای دراز و تنها

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٣    دسمبر    2007